eD: Mail Retriever

Charakteristika produktu
Sledovanie parametrov odoslaných, prijatých a transferovaných správ elektronickej pošty patrí k najdôležitejším činnostiam pri prevádzke Lotus Notes. Mail Retriever je nástrojom, ktorý dokáže sprehľadniť udalosti, súvisiace s odosielaním elektronickej pošty, čím vytvára predpoklady nielen pre "pro-aktívnu" prevádzku komunikačného systému Lotus Notes, ale je zároveň aj podporou riadenia pri personálnej práci manažéra (staffing).

Cieľová skupina
Správcovia Domino infraštruktúry - sledovanie prevádzkových parametrov infraštruktúry (infrastructure monitoring)
Manažéri a riadiaci pracovníci - sledovanie správania sa zamestnancov (behavior analysis)

Základné vlastnosti
Monitorovanie odosielateľa, príjemcu a veľkosť správ elektronickej pošty
Preddefinované štatistické prehľady
Dynamický reporting
Upozornenie na definované situácie
Parametrizácia pre konkrétnu mail architektúru

Popis produktu
MailRetriever_Popis_6_1.pdf

Podporované platformy
Domino/Notes 5.0x
Domino/Notes 6.0x

V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese info@edevelopment.sk
.

Riešenia

Prehľad riešení

Podpora riadenia

Podpora obchodu

Podpora administratívy

Podpora komunikácie

eD: Mail Retriever
Monitorovanie elektronickej pošty v Domino prostredí

Základy práce s poštu Lotus Notes R6

Tel.: (421)(2) 60 25 26 25

© Copyright 2003 eDevelopment
Pripomienky a námety posielajte na webmaster@edevelopment.sk
Posledná úprava stránky: 05/11/2011 10:24:54 AM